Bedrijventerreinen Harderwijk

Harderwijk Zijn wij Samen!
20150413_145419.jpg

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een aantal regelingen gelanceerd om ondernemers te ondersteunen. De gemeente Harderwijk wil haar ondernemers ook lokaal steunen en heeft daarvoor de nodige voorzieningen getroffen. Samen proberen we zo zoveel mogelijk banen te behouden! Het Veluwe Portaal kan ondersteuning bieden door collegiale uit- en inleen van medewerkers in deze heftige periode.

 

Op deze pagina vind je een overzicht van contactgegevens en info over de tegemoetkomingen/regelingen die inmiddels zowel landelijk als lokaal beschikbaar zijn. Wij werken er hard aan om deze informatie steeds zo actueel mogelijk te houden. Heb je aanvullingen of nuttige tips, laat het ons weten.

Harderwijk zijn wij samen!

Heb je vragen, aanvullingen of tips? Meld het via onderstaand formulier:

CONTACTPERSONEN

 

Jos Disselhorst 0341-411411 accountmanager bedrijven gemeente Harderwijk

Iris van der Sterre 0341-413341 bestuurslid Bedrijvenkring Harderwijk

Marion van Gils 06-40442902 Parkmanager Bedrijvenkring Harderwijk

www.bedrijvenkringharderwijk.nl

 

Ingeborg Lups 06-23278981 Coordinator Veluweportaal voor collegiale uit- en inleen.

www.veluweportaal.nl

 
Of stuur een e-mail naar: economischezaken@harderwijk.nl

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.
 
Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden
De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf (werkgever) gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt.
 
Bepaling omzetverlies
Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
 
Let op!
Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.
 
Tegemoetkoming maximaal 90%
De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een geringer verlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies.
 
Wat is de loonsom?
Voor de loonsom wordt uitgegaan van de loonaangifte en neemt men als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies. Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand.
 
Aanvraag
De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Per aanvraag dient de te verwachten omzetdaling van de totale onderneming vermeld te worden.
 
Wie wel, wie niet?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.
 
Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers. Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s niet.
 
Start: streefdatum 6 april
Naar verwachting kunnen aanvragen vanaf 6 april bij het UWV worden ingediend. Mocht deze streefdatum niet gehaald worden, dan kan de aanvraag uiterlijk vanaf 14 april worden ingediend. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen de verwachte omzetdaling op te geven. Als het UWV positief oordeelt, krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling na mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.
 
Rol accountant
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.
 
Geen gedwongen ontslag!
Een voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat geen ontslag bij het UWV wordt aangevraagd om bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.

 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben.
Dit is terug te vinden in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Levensonderhoud
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.
 
Voorschot
Gemeenten (aanvraag in woonplaats van ondernemer) gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar al informatie op staat. Ook zijn er vanaf 30 maart fysieke noodloketten in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
 
Geen toetsing vooraf
De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.
 
Let op!
De uitkering telt gewoon mee als inkomen voor de toeslagen. Die kunnen hierdoor dus lager worden. U dient dit zelf door te geven, anders loopt u het risico dat u te veel ontvangen toeslagen later moet terugbetalen!
 
Vanaf 1 maart
Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.
 
Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.
 
Let op!
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.
 
Eisen
Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen: 

 • U bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

Let op: aangekondigd is dat met spoed wordt bekeken hoe steun kan worden geboden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland;

 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.  

Let op!
De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor dga’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.
 
Lening bedrijfskapitaal
Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.
 
Geen kostendelersnorm
Bij de uitvoering van de regelingen blijft de zogenoemde kostendelersnorm buiten beschouwing. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.
 
Let op!
Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige. 

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Het verzoek tot uitstel was al mogelijk, maar moest tot nu toe vergezeld gaan van een accountantsverklaring. Hieruit moest duidelijk worden dat het uitstel verband hield met het coronavirus.
 
Let op!
Een derdenverklaring, zoals een accountantsverklaring, is niet meer nodig. Als u uitstel vraagt, krijgt u dit automatisch voor drie maanden.
 
U kunt ook voor langere tijd uitstel aanvragen. In dat geval dient u wel extra informatie te leveren. 
 
Verzuimboetes
Daarnaast zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

 

Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk worden geleverd op basis van de volgende mogelijkheden:

 • Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.

Let op!
Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of financieel adviseur.
 

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
 
Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.
 
Voorts hebben werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020.

 

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.
 
Indienen
U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.
 
Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.
 
Let op!
Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de definitieve aanslag.
 
Vennootschapsbelasting
Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. U moet hier inloggen via eHerkenning. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.
 
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga
Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor uw bv? Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon. Overleg met ons in hoeverre dit mogelijk is.

 

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

Mkb-ondernemingen, met een financiering tot € 2,5 miljoen, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Voorwaarde voor uitstel is wel dat de onderneming in de kern gezond is. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot € 2,5 miljoen. Voor zakelijke klanten met een hoger bedrag aan leningen wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden tot verlichting er zijn.
 
Let op!
Specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, club deals en syndicated loans zijn uitgezonderd. Ook kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, vallen niet onder de uitstelregeling.

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.
 
In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.
 
Let op!
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75% voor bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667.
 
De verruiming van de BMKB geldt tot en met 30 juni 2022.
 
Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.
 
Let op!
U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen.
 
Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die worden geraakt door de coronaproblematiek. Zij krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

Let op!
Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar. Er is een speciale hulplijn waar ondernemers terecht kunnen:
hulp@qredits.nl.
 

Ook diverse gemeentes nemen maatregelen voor burgers en ondernemers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen. Het betreft onder andere de gemeentes Almere, Zutphen, Oisterwijk, Goirle, Harderwijk, Gorinchem, Wierden, Schagen en Noordwijk. De tegemoetkomingen lopen uiteen en betreffen onder meer de toeristenbelasting en uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en het later innen ervan.
 
Waterschappen
Verder hebben de waterschappen besloten om uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Ook zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.
 
Spoed met vergunningen en opdrachten
Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om het verlenen van vergunningen en opdrachten aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.
 

Het kabinet heeft besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.
 
De brief over het noodpakket voor werknemers in Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de brief die het kabinet op 17 maart 2020 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd ten aanzien van Europees Nederland. De opzet van de brief is hetzelfde en ook de maatregelen zijn vergelijkbaar.
 

In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekendgemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.
 
Exportkredietverzekering
De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijdt u schade omdat een afnemer uw rekening niet voldoet, dan kunt u of uw verzekeraar de schade op de overheid verhalen.
 
Versoepeling voorwaarden
De verruiming van het exportkrediet betekent onder meer dat exportkredietverzekeringen die korter lopen dan twee jaar, kunnen worden gedekt. Dit was eerst niet het geval. Daarnaast wordt de binnenlandse dekking verruimd, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen.
 
Procedures versneld
De verruiming betekent ook dat er een hogere dekking komt en dat procedures worden versneld. Zo geldt momenteel bijvoorbeeld nog een wachttijd van meestal drie maanden voordat de geleden schade wordt betaald.

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.
 
Specifieke sectoren
De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. De lijst met branches en sectoren is maandag 30 maart 2020 geactualiseerd.
 
Digitaal aanvragen
De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op
www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger. Uit de eerste ervaringen blijkt dat men als adviseur met eHerkenning de aanvraag voor een klant kan (laten) doen. Wel moet de klant het kantoor dan, op papier, een machtiging hebben verleend. 
 
Voorwaarden
Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).

Ook geen onderneming aan huis
Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.
 
De aanvraag
Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig: 

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer ontvangt u uw geld?
RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.
 

Nee je kunt als werkgever, werknemers daar niet toe verplichten. Je mag als werkgever, je werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Nee, tenzij jullie dit samen afspreken in een plan om het voortbestaan van het bedrijf te te vergroten. 

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is er de oproep om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Nieuws

voor BKH
226